TÜRKİYE ULUSAL KÖK HÜCRE ÖĞRENCİ KONSEYİ TÜZÜĞÜ

İsim

Madde 1: Konseyin resmi adı ‘Türkiye Ulusal Kök Hücre Öğrenci Konseyi’ dir ve resmi kısaltması ‘Türkkök’ tür.

 

Merkez

Madde 2: Konseyin merkezi, geçici olarak iki yıl süreyle Ankara’dır.

 

Vizyon

Madde 3: Türkiye’deki lisans ve lisansüstü öğrencilerinde kök hücre bilinci oluşturmak ve bu öğrencilerin ulusal ve uluslararası platformlarda kök hücre alanında daha etkin bireyler olmasını sağlayarak bilime katkılarını arttırmaktır.

 

Misyon

Madde 4: Türkiye’deki farklı üniversiteler bünyelerinde kök hücre toplulukları kurulmasında yol gösterici rol almak, kurulan topluluklar arasında iletişimi ve bilgi alışverişini koordine etmek, bilimsel çalışmalar aracılığıyla öğrencilerin kök hücre alanındaki ilgilerini artırmak ve desteklemek ve Türkkök üyesi öğrencileri ulusal ve uluslararası platformlarda temsil etmektir.

 

Üyelik

Madde 5: Türkiye’deki lisans ve lisansüstü öğrencilerinin oluşturduğu tüm kök hücre toplulukları, konseye üye olmak için başvurabilir. Üyelik başvurusu, konseyin bir üyesi olmak isteyen kök hücre topluluğunun başkanı ya da bir temsilcisi tarafından Yönetim Kurulu’na yazılmış ön üyelik başvurusu dilekçesi, topluluk yönetim kurulu üyeleri ve iletişim bilgileri listesi, topluluk tüzüğü, yıllık planı ve/veya faaliyet raporu ile turkkok.net sayfasında yer alan topluluk üyelik başvuru formu üzerinden yapılır. Topluluk üyelik başvuru formu, başvurudan sonraki ilk Genel Kurul Toplantısı’na kadar Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Değerlendirme, ilgili kök hücre topluluklarının tüzükleri ve yıllık faaliyet planlarının, konsey tüzüğüne uygun olup olmadığı dikkate alınarak yapılır. Değerlendirme sonucunda, ilgili kök hücre topluluğunun ön üyelik başvurusunun kabul edildiğine veya gerekçeli olarak reddedildiğine dair Ön Üyelik Başvurusu Değerlendirme Raporu oluşturulur ve Genel Sekreter tarafından ilgili kök hücre topluluğuna mail yoluyla iletilir. Ön Üyelik Başvurusu Değerlendirme Raporu’na göre başvurusu kabul edilen kök hücre topluluğunun kesin üyelik durumu, ilgili kök hücre topluluğunun başvurusundan sonraki ilk Genel Kurul Toplantısı’nda, toplantıya ilgili topluluğun da katılması şartıyla, oylanır. Bu oylamada, ön üye olarak kabul edilen kök hücre topluluğunun oy hakkı bulunmaz. Ön Üyelik Başvurusu Değerlendirme Raporu’na göre başvurusu reddedilen kök hücre topluluğunun durumu, Genel Kurul Toplantısı’nda tekrar gündeme alınmaz.

Kesin üyeliği salt çoğunlukla kabul edilen kök hücre toplulukları, Türkkök üyesi olarak kabul edilir. Türkkök üyesi olarak kabul edilen kök hücre toplulukları, konsey tüzüğü doğrultusunda Türkkök ile iş birliği içerisinde çalışmayı kabul etmiş sayılır. Ayrıca Türkkök üyesi kök hücre toplulukları, yılda iki kez düzenlenen genel kurul toplantılarından en az birine katılmakla yükümlüdürler. Türkkök üyesi kök hücre topluluklarının, ancak Yönetim Kurulu izniyle gerçekleştirme yetkisine sahip oldukları, Türkkök adına yürüttüğü – Türkkök adı ve logosu kullanılan – faaliyetler, Yönetim Kurulu tarafından sunulan Üye Topluluk Faaliyet Denetim Raporu doğrultusunda Genel Kurul Toplantısı’nda değerlendirilir ve konsey tüzüğüne aykırı faaliyet gösterdiği öne sürülen kök hücre toplulukları, sözlü ve yazılı savunmaları alınarak salt çoğunlukla üyelikten çıkarılır. Herhangi bir faaliyette bulunmayan ve toplantılara katılmayan Türkkök üyesi kök hücre topluluklarının da Genel Kurul Toplantısı’nda değerlendirilmeleri sonucu Türkkök üyeliğinden çıkarılıp çıkarılmayacaklarına salt çoğunlukla karar verilir. Türkkök üyeliğinden çıkarılan kök hücre toplulukları, konseye tekrar üyelik başvurusunda bulunabilir. Ayrıca Türkkök üyesi kök hücre toplulukları Yönetim Kurulu’na yazacakları bir dilekçe ile Türkkök üyeliğinden ayrılma haklarına sahiptir.

Türkkök üyesi kök hücre topluluklarının yönetim kurulu başkanları, topluluklarının bağlı oldukları üniversite ve fakültelerinin Türkkök bünyesindeki temsilcileri kabul edilirler. Kök hücre topluluğu bulunmayan üniversite ve fakültelerden, turkkok.net üzerinden bireysel üyelik başvuru formunu doldurmuş adaylar, Türkkök bünyesinde, bağlı olduğu üniversite ve fakültenin temsilcisi olmak üzere Yönetim Kurulu’na yazdığı bir dilekçe ile başvurabilir.

 

Genel Kurul

Madde 6: Genel Kurul; en yetkili denetleme, planlama ve karar alma mercii olarak çalışır. Genel Kurul’u; Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Türkkök üyesi kök hücre toplulukları oluşturur. Genel Kurul Toplantısı’na, Danışmanlar Kurulu ve kök hücre alanındaki çalışmalarla ilgili kişiler ve kurum temsilcileri gözlemci olarak katılabilir. Genel Kurul Toplantısı; Türkkök üyesi kök hücre topluluklarının en az üçte ikisinin katılımıyla, ilki güz döneminde (eylül-ekim), ikincisi bahar döneminde (şubat-mart) olmak üzere yılda iki kez, konseyin merkezinde, Yönetim Kurulu organizasyonu ile Türkkök Genel Kurul Toplantısı Hazırlık Raporu doğrultusunda yapılır. Genel Kurul Toplantısı’nda; ön üyelik başvurusu kabul edilen kök hücre topluluklarının kesin üyelik durumları oylanır, Üye Topluluk Faaliyet Denetim Raporu değerlendirilerek üyelikten çıkarılması söz konusu olan kök hücre toplulukları oylanır, tüzük değişiklik önerileri görüşülerek karara bağlanır, Türkkök Mali Raporu değerlendirilir, Türkkök Denetim Kurulu Raporu değerlendirilir, tüzükte değinilmeyen konularda kararlar alınır, tüzükte değinilmeyen konulara ilişkin Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar denetlenir ve Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Alt Komiteler’in seçimleri gerçekleştirilir. Genel Kurul Toplantısı başlangıcında yoklama alınarak; toplantıya katılım gösteren Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyeleri, Türkkök üyesi kök hücre toplulukları, ilgili toplulukların oylama sırasında sahip oldukları bir oy hakkını kullanmak üzere yetkili delegeleri ve diğerleri kaydedilir. Genel Kurul Toplantısı’nda herkesin görüş bildirme ve öneri sunma hakkı vardır; bildirilen görüşlerin ve sunulan önerilerin ne zaman ve nasıl değerlendirileceğine karar verme yetkisi Divan Kurulu’na aittir. Genel Kurul Toplantısı’nda kararlar; çekimser oyların önemsenmeyerek kabul oylarının ret oylarından fazla olmasıyla tanımlanan salt çoğunluk veya çekimser oyların önemsenmeyerek en fazla oyu alan önerinin kabulü ve her biri için ret oylarının kabul oylarından fazla olması durumunda bütün önerilerin düşmesiyle tanımlanan nispi çoğunluk esasına göre alınır. Genel Kurul Toplantısı’nda kapalı oylama, toplantıyı idare eden kişi tarafından imzalanarak seçmenlere dağıtılacak ve oy kullanıldıktan sonra toplantıyı idare eden kişiye teslim edilerek toplantıyı idare eden kişi tarafından açık olarak sayılacak oy pusulaları kullanılarak; açık oylama ise, oy hakkına sahip delegelerin isimleri okunarak ve delegelere oyları sorularak yapılır. Divan Kurulu seçimi, kapalı oylama talep edilmesi ve salt çoğunlukla bu talebin kabul edilmesi dışında, açık oylama ile yapılır. Genel Kurul’dan herhangi bir kişinin oylamanın yeniden yapılmasını talep etmesi ve bu talebinin salt çoğunlukla kabul edilmesi halinde oy pusulaları yeniden hazırlanılarak oylama yeniden gerçekleştirilir. Genel Kurul Toplantısı’ndaki seçimler; Genel Kurul Toplantısı dışında herhangi bir toplantıda yapılmaması ve herhangi bir göreve aday olanların seçimin yapılacağı toplantıda olması kaydıyla, sırasıyla Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve alt komitelerin seçimleri olmak üzere, seçim öncesinde sözlü sunum yapmaları beklenen ve bir görev için birden fazla aday olması durumlarında Divan Kurulu’nun yapacağı kura ile sıraları belirlenen adaylar için salt çoğunluk esas alınarak yapılır. Genel Kurul Toplantısı’nda yapılacak Denetim Kurulu seçimlerinde aday olmak isteyenlerin, en az bir yıl Yönetim Kurulu’nda görev almış olması; Yönetim Kurulu seçimlerinde aday olmak isteyenlerin, başkanlık, genel sekreterlik ve mali sorumluluk görevleri için, üyesi olduğu kök hücre topluluğunun yönetim kurulunda en az bir yıl görev almış olması gerekir.

 

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 7: Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı; Yönetim Kurulu’nun oy birliği, Denetim Kurulu’nun oy birliği veya Türkkök üyesi kök hücre topluluklarının üçte ikilik çoğunlukla talep etmeleri sonucu, ortaya çıkan olağanüstü bir durum ya da toplantı gerekçesi olarak belirtilen özel gündem maddesi hakkında görüşerek karar almak ve toplantı nedeni dışında herhangi bir gündem maddesi ya da durum hakkında tartışmamak üzere; söz konusu talebin gerekçeli olarak belirtildiği bir dilekçenin Genel Sekreter’e mail yoluyla ulaştırılmasından itibaren bir ay içerisinde, Yönetim Kurulu tarafından organize edilir. Denetim Kurulu’nun talebi sonucu Yönetim Kurulu’nun herhangi bir üyesinin veya üyelerinin görevden alınmasına yönelik organize edilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, yapılacak oylama sonucu en az üçte ikilik çoğunluk sağlanması halinde, görevden alınması talep edilen Yönetim Kurulu üyesi veya üyeleri görevden alınır ve Yönetim Kurulu’nda boşalan görevin doldurulması hususunda, Madde 9’da açıklanan prosedür izlenir.

 

Divan Kurulu

Madde 8: Genel Kurul Toplantısı’nda; mevcut Yönetim Kurulu, mevcut Denetim Kurulu ve herhangi bir göreve aday olmak isteyenler dışında, Genel Kurul’da Divan Kurulu’nda yer alma isteklerini sözlü olarak ifade edenler arasından açık oylama yoluyla; başkan, başkan yardımcısı ve sekreter olmak üzere üç üyeden oluşan Divan Kurulu oluşturulur. Divan Başkanı, toplantıyı ve zamanı yönetir, seçim ve oy sayımları sırasında ana rolü üstlenir; Divan Başkan Yardımcısı, toplantıyı idaresinde Divan Başkanı’na yardımcı olur ve başkanın aynı zamanda başka bir ortamda bulunma zorunluluğu olması halinde başkanı tüm yetki ve sorumlulukları ile temsil eder; Divan Sekreteri ise, toplantı süresince konuşulanları detayları ile yazılı olarak kaydederek oluşturduğu Türkkök Genel Kurul Toplantısı Divan Kurulu Raporu’nu Genel Sekreter’e iletir.

 

Yönetim Kurulu

Madde 9: Yönetim Kurulu; en üst yürütme organı olarak çalışır. Yönetim Kurulu; bir yıl süreyle Genel Kurul kararları ve konsey tüzüğü doğrultusunda görev almak üzere güz dönemi Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen, kendi görevlerinde Türkkök’ü temsil etme yetkisine sahip ve Denetim Kurulu ve Genel Kurul’a karşı sorumlu olan; başkan, iç ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı, dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı, genel sekreter, mali sorumlu, bilimsel çalışmalar koordinatörü, staj koordinatörü, destek ve motivasyon koordinatörü ve yayın ve iletişim koordinatörü olmak üzere dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulu Toplantısı; tüm üyelerinin katılımıyla, en az ayda bir kez yapılır. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; ön üyelik başvurusu dilekçeleri değerlendirilerek Ön Üyelik Başvurusu Değerlendirme Raporu oluşturulur, Türkkök Genel Kurul Toplantısı Hazırlık Raporu oluşturulur, Türkkök üyesi kök hücre toplulukları ve toplulukların Türkkök adına yürüttüğü faaliyetler denetlenerek Üye Topluluk Faaliyet Denetim Raporu oluşturulur ve tüzükte değinilmeyen konulara ilişkin kararlar alınır. Yönetim Kurulu Toplantısı’nda kararlar, salt çoğunluk esasına göre alınır. Yönetim Kurulu Toplantısı Raporu; alt komitelerin faaliyetlerini de kapsayıcı nitelikte olmak üzere toplantı süresince konuşulanlar yazılı olarak kaydedilerek oluşturulur. Konsey başkanının istifa etmesi veya herhangi bir nedenden ötürü görevine devam edememesi durumunda, İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ilk Genel Kurul Toplantısı’na kadar konsey başkanlığını devralır ve ilgili görev için Genel Kurul üyelerine adaylık başvurusu açılır ve olağanüstü genel kurul toplantısı organize edilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda Genel Kurul üyeleri arasından yapılan başvurular Genel Kurul tarafından değerlendirilir. Yönetim Kurulu’ndaki diğer herhangi bir görevde istifa veya herhangi bir nedenden ötürü göreve devam edilememesi dolayısıyla bir boşluk oluşursa, yine ilgili görev için Genel Kurul üyelerine adaylık başvurusu açılır ve olağanüstü genel kurul toplantısı organize edilir. Genel Kurul üyeleri arasından yapılan başvurular Genel Kurul tarafından değerlendirilir. Yönetim Kurulu üyeleri, iki yıl art arda görev almaları halinde, üçüncü yıl için – Genel Kurul tarafından oy birliğiyle itiraz edilmedikçe – tekrar Yönetim Kurulu seçimlerinde aday olamazlar. Başkan; Türkkök’ü ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eder, Yönetim Kurulu diğer üyelerinin çalışmalarını denetler ve koordine eder. İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı; Türkkök’ü ulusal ve uluslararası platformlarda Başkan ile birlikte temsil eder, başkanın bulunmadığı zamanlarda iç ilişkilerde başkanın vekilliğini yapar, Yönetim Kurulu diğer üyelerinin çalışmalarının koordinasyonunda başkana yardımcı olur, gerekli izinleri verme yetkisi doğrultusunda Türkkök üyesi kök hücre topluluklarını ve toplulukların Türkkök adına yürüttüğü faaliyetleri takip eder, Yayın ve İletişim Koordinatörü ile birlikte Türkkök üyesi kök hücre toplulukları arasındaki iletişimi ve bilgi alışverişini sağlar, Genel Sekreter ile birlikte Türkkök Genel Kurul Toplantısı Divan Kurulu Raporu doğrultusunda tüzük güncellemelerini yapar, Destek ve Motivasyon Koordinatörü ile birlikte Türkiye’deki farklı üniversiteler bünyelerinde kök hücre toplulukları kurulmasında yol göstericilik yapar ve Staj Koordinatörü ile birlikte üyeler için ulusal ve uluslararası staj olanaklarını değerlendirir. Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı; Türkkök’ü ulusal ve uluslararası platformlarda Başkan ile birlikte temsil eder, başkanın bulunmadığı zamanlarda dış ilişkilerde başkanın vekilliğini yapar, Türkkök’ün tanınırlığını sağlamak ve bağlantılarını arttırmak amacıyla çeşitli öneriler sunar ve bu önerileri uygular, konsey ile Danışmanlar Kurulu arasındaki iş birliğini yürütür, Mali Sorumlu ile birlikte Türkkök adına gerçekleştirilebilecek iş birliği, sponsorluk vb. anlaşmaları değerlendirir, Yayın ve İletişim Koordinatörü ile birlikte Türkkök’ün medya bağlantılarını ve halkla ilişkilerini yürütür ve Türkkök web sitesindeki bilgileri günceller ve Bilimsel Çalışmalar Koordinatörü ile birlikte kök hücre alanındaki çalışmaları ve bilimsel toplantıları takip eder. Genel Sekreter; konsey içerisindeki raporların düzenli olarak akışını ve arşivlenmesini sağlar, İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile birlikte Türkkök Genel Kurul Toplantısı Divan Kurulu Raporu doğrultusunda tüzük güncellemelerini yapar. Mali Sorumlu; Türkkök bütçesinin, Genel Kurul tarafından alınan kararlar ve konsey tüzüğüne uygun olarak kullanılmasını koordine eder, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile birlikte Türkkök adına gerçekleştirilebilecek iş birliği, sponsorluk vb. anlaşmaları yürütür ve Genel Kurul Toplantısı’nda sunmak üzere Türkkök Mali Raporu’nu oluşturur. Bilimsel Çalışmalar Koordinatörü, talebine bağlı olarak Genel Kurul Toplantısı’nda oluşturulan alt komitesi ile birlikte; Türkkök üyesi kök hücre topluluklarını kök hücre alanındaki araştırmalara özendirmek, toplulukların bir arada bulunarak bilgi ve deneyimlerini paylaşabilecekleri bir çalışma ortamı yaratmak ve sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla eğitim sunumları, seminerler, paneller, sempozyumlar ve kongreler organize eder, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile birlikte kök hücre alanındaki çalışmaları ve bilimsel toplantıları takip eder ve Yayın ve İletişim Koordinatörü ile birlikte koordinatörlüğü tarafından organize ve takip edilen bilimsel çalışmaları Türkkök üyesi kök hücre topluluklarına duyurur. Staj Koordinatörü, talebine bağlı olarak Genel Kurul Toplantısı’nda oluşturulan alt komitesi ile birlikte; İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile birlikte üyeler için ulusal ve uluslararası staj olanaklarını değerlendirir ve Yayın ve İletişim Koordinatörü ile birlikte duyurur. Destek ve Motivasyon Koordinatörü, talebine bağlı olarak Genel Kurul Toplantısı’nda oluşturulan alt komitesi ile birlikte; İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile birlikte Türkiye’deki farklı üniversiteler bünyelerinde kök hücre toplulukları kurulmasında yol göstericilik yapar. Yayın ve İletişim Koordinatörü, talebine bağlı olarak Genel Kurul Toplantısı’nda oluşturulan alt komitesi ile birlikte; İç İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile birlikte Türkkök üyesi kök hücre toplulukları arasındaki iletişimi ve bilgi alışverişini sağlar, Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile birlikte Türkkök’ün medya bağlantılarını ve halkla ilişkilerini yürütür ve Türkkök web sitesindeki bilgileri günceller, Bilimsel Çalışmalar Koordinatörü ile birlikte bilimsel çalışmaları Türkkök üyesi kök hücre topluluklarına duyurur, Staj Koordinatörü ile birlikte üyeler için ulusal ve uluslararası staj olanaklarını duyurur, iç ilişkiler ve dış ilişkiler kapsamında kurulan ve kurulacak diğer tüm bağlantıları koordine eder.

 

Alt Komiteler

Madde 10: Yönetim Kurulu Alt Komiteleri; Bilimsel Çalışmalar Koordinatörü, Staj Koordinatörü, Destek ve Motivasyon Koordinatörü ve Yayın ve İletişim Koordinatörü tarafından talep edilmesi halinde, ilgili koordinatörler yöneticiliğinde koordinatörlüklerin çalışmalarının yürütülmesine yardımcı olmak ve faaliyetleri Türkkök Yönetim Kurulu Toplantısı Raporu’nda yer almak üzere, en fazla beş üyeden oluşması ve Yönetim Kurulu ile birlikte görev süresi sona ermesi kaydıyla, güz dönemi Genel Kurul Toplantısı’nda yapılacak seçimlerde oluşturulur.

 

Denetim Kurulu

Madde 11: Denetim Kurulu; denetleme organı olarak çalışır. Denetim Kurulu; bir yıl süreyle Genel Kurul kararları ve konsey tüzüğü doğrultusunda Yönetim Kurulu’nu denetlemek ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunmak üzere güz dönemi Genel Kurul Toplantısı’nda seçilen, Türkkök Denetim Kurulu Raporu’nda gerekçeli olarak belirtilmesi ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı organize edilerek oylanması şartıyla Yönetim Kurulu’nun herhangi bir üyesinin veya üyelerinin görevden alınmasını talep etme yetkisine sahip, üç üyeden oluşur. Denetim Kurulu; Türkkök Yönetim Kurulu Toplantısı Raporlarını değerlendirerek Genel Kurul Toplantısı’nda sunmak üzere Türkkök Denetim Kurulu Raporu’nu oluşturur. Denetim Kurulu üyelerinden herhangi birinin istifa etmesi veya herhangi bir nedenden ötürü görevine devam edememesi durumunda, ilk güz dönemi Genel Kurul Toplantısı’na kadar, Denetim Kurulu diğer üyeleri, denetleme çalışmalarını sürdürür.

 

Raporlar

Madde 12: Raporları; Türkkök Genel Kurul Toplantısı Hazırlık Raporu, Türkkök Genel Kurul Toplantısı Divan Kurulu Raporu, Ön Üyelik Başvurusu Değerlendirme Raporu, Üye Topluluk Faaliyet Denetim Raporu, Türkkök Yönetim Kurulu Toplantısı Raporu, Türkkök Mali Raporu ve Türkkök Denetim Kurulu Raporu’dur. Türkkök Genel Kurul Toplantısı Hazırlık Raporu; Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan ve toplantı için düşünülen tarihten en az bir ay önce Denetim Kurulu ve Türkkök üyesi kök hücre topluluklarına iletilmesi gereken rapordur. Türkkök Genel Kurul Toplantısı Divan Kurulu Raporu; Divan Sekreteri tarafından oluşturulan, Türkkök Genel Kurul Toplantısı’nda konuşulanların detayları ile yazılı olarak kaydını içeren, toplantı tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Genel Sekreter’e ve Genel Sekreter tarafından da Denetim Kurulu ve Türkkök üyesi kök hücre topluluklarına iletilmesi gereken rapordur. Ön Üyelik Başvurusu Değerlendirme Raporu; Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan, ön üyelik başvurusu dilekçelerinin değerlendirmelerini içeren, dilekçenin veriliş tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Genel Sekreter tarafından ilgili kök hücre topluluğuna iletilmesi gereken rapordur. Üye Topluluk Faaliyet Denetim Raporu; Yönetim Kurulu tarafından, Türkkök Genel Kurul Toplantısı’nda sunulmak üzere oluşturulan, Türkkök üyesi kök hücre topluluklarını ve toplulukların Türkkök adına yürüttüğü faaliyetleri içeren rapordur. Türkkök Yönetim Kurulu Toplantısı Raporu; Genel Sekreter tarafından oluşturulan, Türkkök Yönetim Kurulu Toplantısı’nda konuşulanların detayları ile yazılı olarak kaydını içeren, toplantı tarihinden itibaren bir hafta içerisinde Genel Sekreter tarafından Denetim Kurulu’na iletilmesi gereken rapordur. Türkkök Mali Raporu; Mali Sorumlu tarafından, Türkkök Genel Kurul Toplantısı’nda sunulmak üzere oluşturulan, konseyin mali tüm hareketlerini içeren rapordur.  Türkkök Denetim Kurulu Raporu; Denetim Kurulu tarafından, Türkkök Genel Kurul Toplantısı’nda sunulmak üzere oluşturulan, Türkkök Yönetim Kurulu Toplantısı Raporları ve Denetim Kurulu üyelerinin gözlemleri doğrultusunda Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerinin denetlenmesini içeren rapordur.

 

Danışmanlar Kurulu

Madde 13: Danışmanlar Kurulu; konsey tüzüğü doğrultusunda Yönetim Kurulu’na danışmanlık yapma ve tavsiyelerde bulunma yetkisine sahip, Türkkök üyesi kök hücre topluluklarının danışman öğretim üyelerinden ve Kök Hücre Vakfı’ndan oluşur.

 

Mali Konular

Madde 14: Türkkök’ün her türlü mali iş ve anlaşmalarında; imza yetkisine sahip konsey başkanı, iç ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı ve dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısına ait üç imzanın birlikte olması gerekir.

 

Tüzük Değişiklikleri

Madde 15: Tüzük değişiklikleri; Yönetim Kurulu ve Türkkök üyesi kök hücre toplulukları tarafından, konsey tüzüğünün herhangi bir maddesinde değişiklik yapma veya düzenleme talep edilmesi ve bu talebin ilgili tüzük maddesine dair tasarı önerisi ile birlikte Genel Kurul Toplantısı’nda sözlü ve yazılı olarak sunulmasıyla, Genel Kurul tarafından yapılacak oylamada en az üçte ikilik çoğunluk sağlanması esas alınarak gerçekleştirilir.

 

Türkkök’ün Feshi

Madde 16: Türkkök’ün feshine; Türkkök üyesi tüm kök hücre topluluklarının katıldığı bir toplantı organize edilmesi ve oylamada Türkkök üyesi tüm kök hücre topluluklarının üçte ikilik çoğunluk sağlaması şartıyla karar verilir.

 

Geçici Maddeler

Geçici Madde 1: Tüzük değişikliği kararı ile yürürlükten kaldırılana kadar, geçici olarak, aktif olarak faaliyet gösteren kök hücre toplulukları, Madde 5’te belirtilen hususlar doğrultusunda başvurmaları durumunda, herhangi bir oylamaya tabi kalmaksızın Türkkök üyesi kabul edilir.

Geçici Madde 2: Tüzük değişikliği kararı ile yürürlükten kaldırılana kadar, geçici olarak, Güz dönemi Türkkök Genel Kurul Toplantısı’nda alt komite seçimleri sırasında, alt komite üyeliğine aday olma hakkı öncelikli olarak toplulukların yönetim kurulu üyelerine verilir; Türkkök üyesi herhangi bir kök hücre topluluğunun yönetim kurulu üyeleri arasından söz konusu alt komitenin üyeliğine herhangi bir aday olmaması durumunda, ilgili topluluğun yönetim kurulu üyeleri dışındaki üyeleri söz konusu alt komitenin üyeliğine aday olma hakkına sahip olur.